Δύο Είδη του Κάρμα (Πράξεων) με Βάση τις Ηθικές Αιτίες

Από την ηθική πλευρά, υπάρχουν δύο κατηγορίες του Κάρμα (Πράξεων): Καλό Κάρμα (Πράξεις) και Φαύλο Κάρμα (Πράξεις).

Το φαύλο Κάρμα είναι μια πράξη πνευματικά επιβλαβής και ηθικά αξιοκατάκριτη. Το καλό Κάρμα είναι μια πράξη πνευματικά ευεργετική και ηθικά αξιέπαινη.